Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Xeografía. Movementos migratorios
Definicións e conceptos teóricos


Migración

O coñecemento do volume dunha determinada poboación e da súa composición nun momento dado proporciónanos unha información estática; é dicir, unha instantánea da mesma. Pero a poboación está en continua evolución, orixinada por unha serie de factores de cambio que inciden sobre ela: nacementos, defuncións e movementos migratorios.

Un movemento migratorio ou migración é o cambio de residencia dunha persoa.

Os movementos migratorios pódense clasificar en externos e internos segundo a orixe e destino do cambio de residencia.

Emigración

Para un determinado ámbito xeográfico as emigracións son aquelas migracións que teñen orixe nese ámbito e destino fóra do mesmo.

Inmigración

Para un ámbito xeográfico determinado as inmigracións son aquelas migracións con destino nese ámbito e orixe fóra do mesmo. Ao igual que as emigracións, as inmigracións pódense clasificar en internas e externas.

Migración interna

Para un ámbito xeográfico determinado, as migracións internas son aquelas que teñen orixe e destino nese ámbito xeográfico. Por exemplo, para Galicia as migracións internas son aquelas que se producen entre os diferentes concellos da nosa comunidade.

Migración externa

Para un determinado ámbito xeográfico, as migracións externas son as que teñen orixe ou destino fóra deste ámbito xeográfico. Para Galicia, se a orixe (no caso das inmigracións) ou o destino (no caso das emigracións) se sitúan fóra de Galicia estaremos falando de movementos migratorios externos.

Exemplo: o Instituto Nacional de Estadística elabora a "Estadística de Variaciones Residenciales" que permite coñecer os fluxos migratorios que se producen entre os diferentes municipios de España e entre os municipios españois e o estranxeiro.

Para o ano 2019 esta estatística facilítanos a seguinte información:

Movementos migratorios ano 2019
Emigracións Inmigracións

Fonte: INE. Estatística de variacións residenciais

No ano 2019 rexistráronse en Galicia un total de 91.817 emigracións, das cales 62.964 tiveron como orixe un concello de Galicia e destino outro concello distinto da mesma comunidade autónoma. As 28.853 emigracións restantes tiveron como orixe un concello galego e destino fóra de Galicia (19.778 marcharon a outra comunidade autónoma e 9.075 ao estranxeiro).

Por outra banda, en 2019, o total de inmigracións ascendeu a 109.564, 62.964 procedentes doutro municipio galego e 46.600 de fóra de Galicia.

Bótalle un vistazo aos datos doutros anos que atoparás no seguinte ligazón: migracións

Saldo migratorio

O saldo migratorio calcúlase como a diferenza entre o total de inmigrantes e o total de emigrantes. Se é positivo indica que as entradas de poboación superan ás saídas, e o contrario se é negativo.

Saldo migratorio interno

Calcúlase como a diferenza entre a inmigración interna e a emigración interna.

Saldo migratorio externo

Calcúlase como a diferenza entre a inmigración externa e a emigración externa.

Exemplo: Para os datos anteriores de 2019 podemos calcular o saldo migratorio da seguinte maneira:

  • Saldo migratorio = inmigracións - emigracións = 109.564 - 91.817 = 17.747
  • Saldo migratorio interno = inmigracións internas - emigracións internas = 62.964 - 62.964 = 0
  • Saldo migratorio externo = inmigracións externas - emigracións externas = 46.600 - 28.853 = 17.747

Como se pode observar, para o total de Galicia, o saldo migratorio interno é cero. Isto é lóxico, pois se se considera como ámbito xeográfico de referencia o total de Galicia, o número de inmigracións internas ten que coincidir co de emigracións internas, pois as dúas teñen como orixe e destino a comunidade autónoma de Galicia.

No tocante ao saldo migratorio externo este é positivo, o que indica que no ano 2019 Galicia recibiu máis persoas (procedentes do resto de España e do estranxeiro), das que se foron.

Bótalle un vistazo aos datos doutros anos que atoparás no seguinte ligazón: migracións

Inmigración de retorno

As inmigracións de retorno son os movementos con destino o concello de nacemento.

Exemplo: na seguinte táboa móstranse os datos de inmigracións de retorno segundo o tipo de inmigración, para Galicia no ano 2019:

Inmigración de retorno. Galicia. Ano 2019

Fonte: INE. Estatística de variacións residenciais

Bótalle un vistazo aos datos doutros anos que atoparás no seguinte ligazón:inmigración de retorno