IGE - Portal Educativo. Estatística Recreativa
Portal educativo IGE

Movementos migratorios


   A.- Emigracións segundo o tipo da migración e nacionalidade. Galicia. Ano 2019

Das persoas que marchan de Galicia que porcentaxe decide irse ao estranxeiro?

        33,1%
        31,5%
        11,8%

   Cando se produce un cambio de residencia dentro de Galicia, soe ser a outra provincia distinta da de partida?
        Verdadeiro
        Falso

   Gráfico coas principais comunidades autónomas de destino da emigración de Galicia no ano 2019

A que comunidade autónoma emigraron principalmente os galegos neste ano?
        

   B.-Migracións internas en Galicia do ano 2019
Orixe
Destino

Cal é a provincia que recibe un maior número de galegos chegados doutra provincia distinta?
        

   Cal é a provincia que da lugar a máis movementos migratorios dentro dela mesma?
        

   Cal é a porcentaxe de emigrantes residentes en Ourense que emigraron neste ano á provincia de Pontevedra?
        15,4%
        5,5%
        13,6%

   C.- Inmigracións segundo o tipo da migración e nacionalidade. Galicia. Ano 2019

A maior parte dos inmigrantes que se establecen en Galicia veñen dun país estranxeiro?
        Verdadeiro
        Falso

   A maior parte dos inmigrantes que veñen a Galicia procedentes do estranxeiro teñen nacionalidade española ou estranxeira
        

   Tendo en conta as táboas A e C pódese dicir que Galicia tivo un saldo migratorio positivo no ano 2019
        Verdadeiro
        Falso

   O saldo migratorio co estranxeiro de Galicia no ano 2019 foi de: