Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Representacións gráficas


Histograma

Emprégase para distribucións de variables estatísticas continuas ou para distribucións de variables discretas, pero que teñen os datos agrupados en clases. É similar ao diagrama de barras, pero neste caso cada barra terá a anchura do intervalo e a superficie da barra debe ser a frecuencia. A altura correspondente denomínase densidade de frecuencia.

Para construír o histograma represéntanse no eixo de abscisas os extremos das clases. Constrúense uns rectángulos de base a amplitude do intervalo e de altura, a frecuencia absoluta se os intervalos teñen a mesma amplitude. No caso contrario, as alturas dos rectángulos calcúlanse de modo que a súas áreas sexan proporcionais ás frecuencias de cada intervalo.

Os rectángulos do histograma aparecen pegados uns a outros para representar a continuidade da variable e a suma das áreas de todos eles será igual ao total da frecuencia representada.DATOS AGRUPADOS

Exemplo

No seguinte histograma preséntanse os fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais para o ano 2009:

Carácter estatístico: ingresos.

Variable estatística continua.

Datos Frecuencia absoluta
xi Ni
Ata 400,00 euros 20.836
400,01-600,00 € 45.216
600,01-1.000,00 € 164.893
1.000,01-1.500,00 € 207.888
1.500,01-2.000,00 € 170.378
2.000,01-2.500,00 € 150.317
2.500,01-3.000,00 € 96.461
3.000,01-4.000,00 € 104.444
Máis de 4.000,00 € 76.498

Se se quere empregar Excel para representar o histograma é necesario ter os intervalos da mesma amplitude. Imos, polo tanto, converter os intervalos en intervalos de amplitude 1.000 euros, supoñendo que o máximo son 5.000 euros mensuais:

Datos Frecuencia absoluta
xi Ni
(0,1.000] 230.945
(1.000,2.000] 378.266
(2.000,3.000] 246.778
(3.000,4.000] 104.444
(4.000,5.000] 76.498

Fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais
Galicia. Ano 2009

¿Como elaborar un histograma?

 • Coa folla de cálculo Excel

  + Mostrar paso a paso

 • Coa folla de cálculo de OpenOffice ou de LibreOffice (vídeo demostración)

  + Mostrar paso a paso

Máis exemplos

 • A partir dos datos dispoñibles no libro de Excel ExemploGraficos5.xls elabora histograma cos fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais para cada unha das provincias galegas.


DATOS NON AGRUPADOS

Exemplo

Na seguinte ligazón podes consultar a renda dispoñible bruta per cápita para os concellos galegos no ano 2008.

A partir destes datos podemos elaborar o correspondente histograma pero hai que ter en conta que non temos os datos agrupados.

O primeiro paso para elaborar o histograma é agrupar os datos en intervalos, de xeito similar ao seguinte:

Datos Frecuencia absoluta
xi Ni
(0,8.626] 9
(8.626,9.821] 23
(9.821,11.016] 43
(11.016,12.211] 62
(12.211,13.407] 77
(13.407,14.602] 56
(14.602,15.797] 24
(15.797,16.992] 15
(16.992,18.187] 3
(18.187,19.382] 3

Unha vez que temos os datos agrupados elaboramos o histograma

Concellos segundo a renda dispoñible bruta por habitante
Ano 2008 (datos provisionais)

¿Como elaborar un histograma con datos non agrupados?

 • Coa folla de cálculo Excel

  + Mostrar paso a paso

 • Coa folla de cálculo de OpenOffice ou de LibreOffice (vídeo demostración)

  + Mostrar paso a paso