Conta de produción e emprego por fases culturais. Ano 2011

Unidade: Miles de € (prezos correntes), porcentaxe (%)
Espazo=Galicia
  Valor Engadido Bruto (VEB)
  Valor (miles de euros)Achega á conta de produción ou ao emprego (%)
Total 1.103.919 100%
Creación e produción 779.899 70,6%
Fabricación 120.090 10,9%
Difusión, distribución e comercialización 139.611 12,6%
Promoción e regulación 46.315 4,2%
Actividades auxiliares 18.004 1,6%

Fonte: IGE. Conta Satélite da Cultura de Galicia. Base 2010
31-03-2016
Compartir: