Contas económicas anuais


Cadro macroeconómico de Galicia. Revisión Estatística 2019. Serie 1995-2019

Unidade: Prezos correntes
Dato=Taxas de variación interanuais Espazo=Galicia
  20152016201720182019
DEMANDA          
   Gasto en consumo final 1,7 2,0 4,3 2,4 -0,2
      Gasto en consumo final dos fogares 1,2 2,1 4,8 2,3 -1,7
      Gasto en consumo final das AAPP 3,1 1,6 3,2 2,8 4,1
         Individual 3,1 1,7 3,9 2,5 4,2
         Colectivo 3,1 1,6 2,0 3,3 3,8
      Gasto en consumo final das ISFLSF 3,8 4,0 -5,1 -1,4 11,9
   Formación bruta de capital 2,3 0,3 7,4 7,5 4,8
      Formación bruta de capital fixo -0,1 0,8 9,2 8,7 3,5
      Variación de existencias 93,1 -7,8 -32,1 -34,3 76,8
   Exportacións de bens e servicios 2,9 2,1 5,9 7,8 1,8
   Importacións de bens e servicios 0,3 -1,7 9,1 5,1 -1,6
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 3,2 3,7 3,2 4,6 2,5
OFERTA          
   Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 6,4 -0,2 -1,0 -0,3 -1,5
   Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación -0,5 2,9 3,7 11,7 -5,7
      Industria manufactureira 4,5 3,4 6,7 4,6 1,9
   Construción 3,9 6,4 6,6 3,7 9,5
   Servizos 3,8 4,2 3,0 3,3 4,5
      Comercio; reparación de vehículos de motor e motocicletas; transporte e almacenamento; hostalaría 4,8 5,6 3,2 3,0 1,2
      Información e comunicacións -3,0 13,2 5,6 3,2 11,1
      Actividades financeiras e de seguros 4,1 3,0 6,7 7,0 3,4
      Actividades inmobiliarias 1,8 3,8 2,7 4,2 3,6
      Actividades profesionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e servizos auxiliares 8,6 1,8 2,4 5,1 12,1
      Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria; educación; actividades sanitarias e de servicios sociais 2,3 3,2 2,7 2,6 4,9
      Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; reparación de artigos de uso doméstico e otros servizos 6,9 1,8 0,6 0,6 7,6
   Impostos netos sobre os productos 3,5 1,9 4,0 4,0 1,2
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 3,2 3,7 3,2 4,6 2,5
RENDAS          
   Remuneración de asalariados 2,6 2,3 2,8 5,0 5,3
      Soldos e salarios 3,1 2,4 2,8 5,1 5,0
      Cotizacións sociais 0,7 1,6 2,6 4,9 6,3
   Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta 3,2 5,8 3,6 4,1 0,3
   Impostos netos sobre a produción e as importacións 5,5 0,9 3,8 4,9 -0,1
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 3,2 3,7 3,2 4,6 2,5

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos de 2019 son provisionais
26-11-2021
Compartir: