Contas económicas anuais


Cadro macroeconómico de Galicia. Revisión Estatística 2019. Serie 1995-2019

Unidade: Prezos correntes
Dato=Miles de euros Espazo=Galicia
  20152016201720182019
DEMANDA          
   Gasto en consumo final 47.329.059 48.264.438 50.348.113 51.545.323 51.457.208
      Gasto en consumo final dos fogares 35.110.921 35.834.450 37.559.222 38.414.851 37.760.666
      Gasto en consumo final das AAPP 11.774.580 11.968.510 12.351.142 12.699.036 13.213.758
         Individual 7.402.294 7.528.336 7.822.442 8.021.795 8.358.959
         Colectivo 4.372.286 4.440.174 4.528.700 4.677.241 4.854.799
      Gasto en consumo final das ISFLSF 443.558 461.478 437.749 431.436 482.784
   Formación bruta de capital 9.034.018 9.065.152 9.733.850 10.465.451 10.964.620
      Formación bruta de capital fixo 8.598.183 8.663.526 9.461.277 10.286.425 10.648.079
      Variación de existencias 435.835 401.626 272.573 179.026 316.541
   Exportacións de bens e servicios 28.218.740 28.815.190 30.519.007 32.899.614 33.481.235
   Importacións de bens e servicios 29.079.192 28.588.628 31.179.642 32.776.549 32.239.029
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 55.502.625 57.556.152 59.421.328 62.133.839 63.664.034
OFERTA          
   Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.925.500 2.920.056 2.889.687 2.879.644 2.836.203
   Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación 8.914.759 9.172.008 9.514.269 10.625.992 10.018.911
      Industria manufactureira 6.364.674 6.580.003 7.020.995 7.341.028 7.483.314
   Construción 3.434.208 3.655.349 3.895.734 4.038.443 4.423.162
   Servizos 34.921.398 36.399.005 37.496.790 38.739.791 40.465.634
      Comercio; reparación de vehículos de motor e motocicletas; transporte e almacenamento; hostalaría 11.569.044 12.215.950 12.604.491 12.982.202 13.134.616
      Información e comunicacións 1.324.678 1.499.276 1.583.238 1.634.487 1.816.152
      Actividades financeiras e de seguros 1.665.012 1.715.531 1.829.847 1.958.591 2.025.061
      Actividades inmobiliarias 5.503.781 5.714.263 5.869.450 6.114.069 6.337.217
      Actividades profesionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e servizos auxiliares 3.149.024 3.204.886 3.281.609 3.449.875 3.867.986
      Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria; educación; actividades sanitarias e de servicios sociais 9.453.430 9.752.650 10.017.384 10.275.398 10.783.280
      Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; reparación de artigos de uso doméstico e otros servizos 2.256.429 2.296.449 2.310.771 2.325.169 2.501.322
   Impostos netos sobre os productos 5.306.760 5.409.734 5.624.848 5.849.969 5.920.124
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 55.502.625 57.556.152 59.421.328 62.133.839 63.664.034
RENDAS          
   Remuneración de asalariados 24.794.796 25.355.665 26.055.963 27.362.720 28.814.968
      Soldos e salarios 19.116.706 19.584.514 20.134.856 21.153.036 22.216.853
      Cotizacións sociais 5.678.090 5.771.151 5.921.107 6.209.684 6.598.115
   Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta 25.036.381 26.480.039 27.426.993 28.541.026 28.627.794
   Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.671.448 5.720.448 5.938.372 6.230.093 6.221.272
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 55.502.625 57.556.152 59.421.328 62.133.839 63.664.034

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos de 2019 son provisionais
26-11-2021
Compartir: