Información xeral


Índice de persoal ocupado por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2021/Maio 104,634 107,110 97,403 119,932 101,702 102,715 102,260 87,018 112,187 108,639 115,367
2021/Xuño 106,472 108,442 98,067 120,700 103,512 104,932 102,922 92,097 113,147 110,674 115,880
2021/Xullo 107,631 109,703 99,230 121,580 105,023 106,014 101,667 96,434 114,865 109,245 116,827
2021/Agosto 108,209 109,721 100,200 122,008 104,600 107,011 101,739 98,489 115,361 110,811 117,009
2021/Setembro 108,193 108,989 98,434 121,739 103,804 107,535 103,878 95,784 115,349 110,983 120,614
2021/Outubro 107,716 109,004 96,983 122,937 103,418 106,688 104,153 93,283 114,958 111,306 119,755
2021/Novembro 107,641 109,587 97,907 122,995 104,246 106,119 103,314 92,030 114,766 110,085 120,736
2021/Decembro 107,858 110,182 97,186 122,305 105,882 106,051 103,664 92,486 114,529 110,009 119,664
2022/Xaneiro 106,505 109,497 97,874 121,494 104,988 104,193 101,854 89,067 113,485 109,705 118,257
2022/Febreiro 106,462 109,184 97,814 122,075 104,099 104,355 102,677 90,607 114,013 109,344 116,353
2022/Marzo 106,452 108,658 97,716 121,387 103,579 104,735 99,299 92,016 115,273 111,463 117,230
2022/Abril 107,086 108,701 96,150 121,236 104,066 105,817 99,683 97,199 116,086 111,214 114,869
2022/Maio 108,275 109,451 96,493 122,251 104,745 107,338 100,521 100,033 116,377 111,792 116,477

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

19-07-2022
Compartir: