Información xeral


Índice de cifra de negocios por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2021/Maio 126,051 124,805 105,086 134,095 106,355 129,383 165,855 68,937 108,181 157,514 85,904
2021/Xuño 135,993 134,246 115,565 143,963 114,480 140,773 181,659 83,467 111,665 156,912 102,743
2021/Xullo 137,861 132,752 108,221 138,915 123,024 152,492 197,970 114,133 115,129 149,566 104,662
2021/Agosto 127,198 119,735 104,186 120,790 120,398 148,757 185,845 144,516 105,404 128,080 107,778
2021/Setembro 134,870 127,057 106,493 134,269 113,862 157,438 208,453 107,609 117,871 151,808 114,563
2021/Outubro 131,167 119,521 113,929 121,722 115,062 164,984 226,638 105,563 119,748 145,829 125,160
2021/Novembro 137,439 129,789 114,143 135,657 118,709 159,522 219,192 87,144 125,313 156,472 111,733
2021/Decembro 162,536 156,786 120,693 167,729 138,031 178,984 245,419 95,072 152,107 174,678 118,172
2022/Xaneiro 139,007 134,943 97,618 146,849 114,112 150,585 226,230 77,156 113,817 121,253 87,463
2022/Febreiro 140,845 139,055 113,665 156,449 101,730 145,781 206,860 81,130 117,724 130,070 90,358
2022/Marzo 156,363 154,227 116,535 173,650 114,782 162,275 224,444 93,977 133,542 148,100 107,400
2022/Abril 163,499 153,780 107,407 172,546 118,040 191,529 295,465 106,705 120,144 144,708 114,650
2022/Maio 165,158 162,218 124,671 182,423 120,785 173,399 239,603 114,444 129,144 155,860 113,883

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

19-07-2022
Compartir: