Enquisa aos demandantes de emprego


Enquisa aos demandantes de emprego. Galicia. Ano 2008

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
RELACIÓN COA ACTIVIDADE DE ACORDO AOS CRITERIOS DA OIT      
   Parados rexistrados clasificados como ocupados 8,8 9,0 8,6
   Parados rexistrados clasificados como parados 45,8 53,9 40,2
   Parados rexistrados clasificados como inactivos 45,4 37,1 51,2
      Con responsabilidades familiares (coidado de nenos, adultos enfermos, discapacitados, ...) 13,3 4,0 19,9
      Con enfermidade ou incapacidade 7,4 7,2 7,5
      Cursando estudos 5,1 5,0 5,2
      Noutra situación (inclúe os desanimados) 19,6 20,9 18,7
PARADOS REXISTRADOS CLASIFICADOS COMO INACTIVOS      
   Segundo a razón pola que non se clasifican como parados      
      Exclusivamente por non buscar activamente emprego 46,8 44,9 47,8
      Exclusivamente por non estar dispoñible para traballar 8,1 10,8 6,7
      Por non buscar activamente emprego nin estar dispoñible para traballar 45,1 44,3 45,6
   Segundo a situación de inactividade      
      Realizando tarefas do fogar 40,7 16,7 52,8
      Atendendo a outras responsabilidades familiares 14,9 9,4 17,7
      Preparando oposicións 5,0 4,4 5,2
      Estudando 4,8 6,5 3,9
      Prexubilado 2,1 4,7 0,8
      Outra situación 32,6 58,3 19,5
PERCEPCIÓN DE PRESTACIÓNS, PENSIÓNS OU SUBSIDIOS      
   Parados rexistrados clasificados como parados que perciben algún tipo de prestación, pensión ou subsidio 58,9 68,3 50,1
   Parados rexistrados clasificados como inactivos que perciben algún tipo de prestación, pensión ou subsidio 56,3 70,1 49,3
CARGAS FAMILIARES      
   Parados rexistrados clasificados como parados que teñen cargas familiares 41,9 35,6 47,8
   Parados rexistrados clasificados como inactivos que teñen cargas familiares 48,1 33,4 55,5
CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA      
   Parados rexistrados clasificados como inactivos que non buscaron emprego nas catro semanas anteriores á enquisa segundo os principais motivos polo que non o buscaron      
      Cree que non o vai atopar 22,1 25,5 20,5
      Coidado de nenos ou adultos enfermos 17,6 4,0 24,1
      Por enfermidade ou incapacidade propia 16,7 20,3 15,0
      Ter outras responsabilidades familiares ou persoais 11,7 5,2 14,8
   Parados rexistrados que buscaron emprego nas catro semanas anteriores á enquisa e aceptarían unhas determindas condicións de traballo      
      Emprego nocturno 65,5 78,5 53,8
      Emprego en fins de semana ou festivo 68,3 72,5 64,4
      Dispoñibilidade para viaxar 59,5 71,9 48,3
      Emprego noutra comunidade autónoma 29,4 41,8 18,1

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008
05-06-2009
Compartir: