Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados que buscaron emprego nas catro semanas anteriores á enquisa, segundo as características da busca. Datos por sexo. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Frecuencia      
   Total 100,0 100,0 100,0
   Diariamente 39,1 41,1 37,3
   Varias veces á semana 42,8 44,0 41,8
   Varias veces ao mes 18,1 14,9 20,9
Métodos      
   A través de anuncios ou ofertas de emprego 66,7 62,8 70,3
   Solicitándoo directamente ao empresario ou presentando currículo 55,6 60,5 51,1
   A través de amigos, parentes ... 51,1 53,8 48,6
   Poñéndose en contacto con algunha empresa de traballo temporal 17,1 17,5 16,7
   Facendo entrevistas ou examenes 4,2 4,0 4,5
   Facendo xestións para crear o seu propio negocio 1,0 1,0 1,1
   Outros 0,9 0,9 0,9
   Ningún (salvo estar apuntado no SGC) 2,4 2,2 2,6
Canles      
   Persoalmente 71,6 75,4 68,1
   Medios de comunicación 54,6 53,6 55,5
   Internet 35,8 35,1 36,5
   Correo ordinario 7,2 5,0 9,2
   Outras 0,5 0,8 0,2
   Non aplicable 2,4 2,2 2,6

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A suma das porcentaxes dos distintos métodos e canles é superior ao 100% porque unha persoa tiña a posibilidade de sinalar varias opcións nestas dúas preguntas
O "non aplicable" que figura nas canles corresponde aos que non están buscando emprego por algún dos métodos recollidos na enquisa distintos a estar apuntado nos Servizos Públicos de Emprego
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: