Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados clasificados como inactivos que non buscaron emprego nas catro semanas anteriores á enquisa, segundo o motivo principal polo que non o buscaron. Datos por sexo. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 100,0 100,0 100,0
Cre que non o vai atopar 22,1 25,5 20,5
Coidado de nenos ou adultos enfermos 17,6 4,0 24,1
Por enfermidade ou incapacidade propia 16,7 20,3 15,0
Ter outras responsabilidades familiares ou persoais 11,7 5,2 14,8
Estar cursando estudos ou recibindo formación 8,2 12,1 6,3
Non teño neste intre interese en ter un emprego 6,7 6,9 6,6
Pendente dun traballo 5,3 9,0 3,5
Preparando oposicións e/ou apuntado en listas de contratación das AAPP 3,5 2,9 3,8
Agotar a prestación por desemprego 2,1 3,7 1,3
Está xubilado 0,8 1,5 0,5
Outras razóns 5,4 8,9 3,7

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008
02-06-2009
Compartir: