Enquisa aos demandantes de emprego


Parados rexistrados clasificados como inactivos segundo perciban ou non algún tipo de prestación, pensión ou subsidio. Datos por provincia de residencia, sexo e o grupo de idade. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Percibe prestación, pensión ou subsidioPrestación ou subsidio por desempregoOutro tipo de prestación, pensión ou subsidioNon percibe prestación, pensión ou subsidio
Provincia de residencia        
   Galicia 56,3 50,5 5,8 43,7
   A Coruña 55,9 49,1 6,8 44,1
   Lugo 58,6 52,8 5,8 41,4
   Ourense 55,8 51,4 4,4 44,2
   Pontevedra 56,3 51,1 5,2 43,7
Sexo        
   Total 56,3 50,5 5,8 43,7
   Homes 70,1 64,7 5,4 29,9
   Mulleres 49,3 43,3 6,0 50,7
Grupo de idade        
   Total 56,3 50,5 5,8 43,7
   de 16 a 29 anos 47,5 43,9 3,5 52,5
   de 30 a 44 anos 53,0 48,1 5,0 47,0
   de 45 a 59 anos 58,8 51,8 7,0 41,2
   de 60 ou máis anos 65,3 58,5 6,7 34,7

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: A clasificación dos demandantes de emprego en ocupados, parados ou inactivos faise de acordo aos criterios da OIT
O subsidio de prexubilación inclúese dentro dos subsidios por desemprego
Os datos refírense aos parados rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: