Enquisa aos demandantes de emprego


Demandantes de emprego non ocupados (DENOS), que non son parados rexistrados, clasificados segundo a súa relación coa actividade. Datos por sexo. Ano 2008

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 100,0 100,0 100,0
Activos 50,2 48,5 51,2
   Ocupados 16,0 14,1 17,0
   Parados 34,3 34,4 34,2
Inactivos 49,8 51,5 48,8

Fonte: IGE, Consellería de Traballo e Benestar. Enquisa aos demandantes de emprego
Nota: Os demandantes de emprego clasifícanse en ocupados, parados ou inactivos de acordo aos criterios da OIT.
Os DENOS que non son parados rexistrados (outros DENOS) comprenden aos seguintes colectivos: estudantes, demandantes de servizos previos ao emprego, demandantes de emprego conxuntural, demandantes de emprego de xornada reducida (inferior a 20 horas) e os traballadores eventuais agrarios subsidiados
Os datos refírense aos outros DENOS rexistrados a data 31 de outubro de 2008

02-06-2009
Compartir: