Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). Agricultura e pesca

Variables en filas:  Código da CNAE 2009
Variables en columnas:  Descrición

  Descrición 
A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA
   01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas
   02 Silvicultura e explotación forestal
   03 Pesca e acuicultura
(09-10-2014)
Compartir: