Poboación parada que traballou anteriormente por causa de deixar o último emprego e sexo. Galicia. Ano 2016

Unidade: Miles de persoas
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 194,5 96,2 98,4
Despido ou supresión do posto 16,6 7,4 9,2
Fin do contrato (inclúe os fixos-discontinuos e os traballadores estacionais) 94,3 47,6 46,7
Enfermidade ou incapacidade propia 4,0 1,9 2,1
Realizar estudos ou recibir formación 0,6 0,2 0,4
Coidado de nenos ou de adultos enfermos, incapacitados ou maiores 1,5 0,6 0,9
Outras responsabilidades familiares 0,8 0,2 0,5
Xubilación anticipada ou normal 0,4 0,4 __
Outras razóns (inclúen o cese nunha actividade propia e por vontade propia) 17,1 9,5 7,6
Non sabe 0,4 0,3 0,1
Deixou o seu último emprego hai 3 anos ou máis 59,6 28,3 31,3

Fonte: IGE-INE. Enquisa de Poboación Activa
Nota: ( __ ) Non hai observacións na mostra
( __ ) Non hai observacións na mostra

25-06-2021
Compartir: