Portal educativo IGE

O IPC


   A. Que é o IPC?
        É un índice que mide a evolución do conxunto de prezos
        É o imposto sobre a renda das persoas físicas
        É o índice de prezos do sector da construción
        Ningunha das respostas anteriores é correcta

   B. Indica se as seguintes afirmacións sobre os números índices son verdadeiras ou falsos

   Os números índices non teñen unidades:
        Verdadeiro
        Falso

   Permiten estudar a evolución dunha variable ao longo do tempo:
        Verdadeiro
        Falso

   Sempre toman valores inferiores a 100
        Verdadeiro
        Falso

   C. Na seguinte táboa móstrase o valor do IPC galego nos últimos trece meses:


   En que porcentaxe se incrementou o IPC no último mes dispoñible respecto ao mes anterior?
(Utiliza a coma para os decimais e non poñas o símbolo %)
        

   Canto se incrementaron os prezos en Galicia no último ano?
        

   D. Na seguinte gráfica móstrase a variación interanual do IPC desde maio de 2018 ata xaneiro de 2020 para Galicia e España    Cales son as unidades do eixo das ordenadas?
        É un número índice
        Miles
        Porcentaxe
        Non ten unidade

   En setembro de 2020 os prezos baixaron respecto a setembro de 2019 en Galicia
        Verdadeiro
        Falso

   Durante o ano 2020 os prezos baixaron máis en Galicia que en España
        Verdadeiro
        Falso

   En xaneiro de 2020 os prezos en Galicia incrementáronse arredor dun 1,2% respecto ao mesmo mes do ano anterior
        Verdadeiro
        Falso