Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Representacións gráficas


Diagrama de dispersión

Definición

Un diagrama de dispersión é unha representación gráfica que recolle información sobre dúas variables e permite coñener a relación existente entre elas.

O diagrama de dispersión consiste en representar nos eixos coordenados os pares de puntos observados. Neste tipo de representacións hai que ter en conta os valores máximo e mínimo dos grupos de datos, para escoller a escala de representación adecuada aos mesmos e evitar así erros de interpretación.

Exemplo

Na seguintes ligazóns aparecen os datos do índice de envellecemento e a taxa bruta de mortalidade para os concellos de Lugo no ano 2010: Índice de envellecemento, Taxa bruta de mortalidade

Con estes datos elabóranse a táboa e o gráfico:

Concello Índice de envellecementoTaxa bruta de mortalidade
Abadín 452,2 13,8
Alfoz 327,6 16,9
Antas de Ulla 403,9 19,9
Baleira 437,1 10,5
Baralla 358,2 14,5
Barreiros 323,4 15,4
... ... ..

Índice de envellecemento e taxa bruta de mortalidade dos concellos de Lugo
Ano 2010

¿Como elaborar un gráfico de dispersión?

  • Coa folla de cálculo OpenOffice Calc (Video demostración)

    + Mostrar paso a paso

  • Mediante a aplicación dispoñible na páxina web do IGE

    + Mostrar paso a paso

Máis exemplos

  • A partir dos datos dispoñibles na folla de cálculo OpenOffice Calc Exemplo_dispersion.ods elabora un diagrama de dispersión da idade media e a renda dispoñible bruta por habitante dos concellos da provincia de Pontevedra no ano 2009.