Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Representacións gráficas


Pirámide de poboación

Definición

Unha pirámide de poboación é unha representación gráfica que recolle información sobre a poboación dun territorio por xénero e idade nun determinado período. Permite as comparacións interterritoriais e unha fácil e rápida percepción de varios fenómenos demográficos tales como o envellecemento da poboación, o equilibrio ou desequilibrio entre sexos, e incluso o efecto demográfico de catástrofes e guerras.

A pirámide de poboación representa nos eixes cartesianos a estrutura por xénero e idades da poboación e ten as seguintes peculiaridades:

 • Está composta por dous histogramas enfrontados, un que recolle información sobre a poboación por grupos de idade para os homes e outro para as mulleres.
 • A variable independente, a idade, represéntase no eixe vertical e a variable dependente, que é a cantidade ou proporción de persoas dentro de cada grupo de idade, no eixe horizontal.

Exemplo

Para elaborar unha pirámide o primeiro paso será calcular a porcentaxe de cada sexo e grupo de idade sobre o total.

Na seguinte táboa aparecen os datos da poboación de Galicia por sexo e grupos de idade no ano 2012, en valores absolutos e en porcentaxe:

A pirámide resultante é:

¿Como elaborar unha pirámide de poboación?

 • Coa folla de cálculo Excel

  + Mostrar paso a paso

 • Coa folla de cálculo OpenOffice Calc (Video demostración)

  + Mostrar paso a paso

 • Mediante a aplicación dispoñible na páxina web do IGE

  + Mostrar paso a paso

Máis exemplos

Podes consultar a actividade das pirámides de poboación para ver con máis detalle como elaborar as pirámides e consultar máis exemplos.