Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Representacións gráficas


Diagrama lineal

O gráfico lineal emprégase para representar, mediante unha ou varias liñas, a evolución dunha variable ao longo do tempo.

No eixo vertical sitúanse os datos que se queren representar. O espazo entre as distintas cifras representadas ten que ser proporcional. No eixe horizontal sitúase a variable temporal, os anos do período que se analiza.

Os valores que alcanza cada variable nunha unidade de tempo sinálanse mediante un punto no interior do gráfico. Este punto corresponde ao cruzamento do valor dos dous eixes. A liña é o resultado da unión de todos os puntos que sinalamos. Desta liña pódese deducir a tendencia xeral ascendente ou descendente dos datos representados.

Exemplo

A continuación vamos a representar nun diagrama lineal a evolución da poboación de nacionalidade estranxeira residente en Galicia segundo o sexo.

  Residentes en Galicia de nacionalidade
estranxeira
  HomesMulleres
1998 9.665 10.028
1999 10.578 11.209
2000 12.269 13.333
2001 15.659 17.399
2002 20.037 22.425
2003 25.649 28.159
2004 27.746 30.641
2005 33.180 36.183
2006 35.531 38.225
2007 39.632 41.810
2008 47.849 47.719
2009 53.721 52.916
2010 55.223 54.447

Evolución da poboación residente en Galicia
de nacionalidade estranxeira

¿Como elaborar un gráfico lineal?

 • Coa folla de cálculo Excel

  + Mostrar paso a paso

 • Coa folla de cálculo de OpenOffice ou de LibreOffice (vídeo demostración)

  + Mostrar paso a paso

 • Mediante a aplicación dispoñible na páxina web do IGE

  + Mostrar paso a paso

Máis exemplos

 • Na seguinte ligazón podes consultar a evolución dos nacementos en Galicia desde o ano 1975 ata a actualidade. Descarga estes datos nun libro de Excel e elabora a correspondente gráfica de liñas. Para descargar os datos podes premer o botón "Descargar datos" situado xusto riba do título da táboa e escoller a opción "Excel- Formato nativo (.xls)".
 • Constrúe a mesma gráfica pero agora utilizando a ferramenta dispoñible na páxina web do IGE. Ten en conta que na ligazón anterior os anos están situados en filas, polo que debemos poñelos en columnas. Para iso podes premer o botón de "Intercambiar eixes"
 • E se agora probas a construír unha táboa na web, descargala, abrila con OpenOffice Calc, e construír un gráfico de liñas? Abaixo atoparás un vídeo demostrativo. Proba a facelo ti mesmo a partir desta táboa da páxina web, onde se amosa a evolución anual das exportacións e importacións galegas dende 1988.

  + Amosar o vídeo demostrativo