Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Representacións gráficas


Gráfico de sectores

Neste gráfico divídese un círculo en tantos sectores como modalidades existan, de modo que a cada unha delas lle corresponda un arco de círculo proporcional á frecuencia a representar.

Ás veces ao diagrama de sectores dáselle profundidade, o que lle confire un aspecto de pastel circular, gráfico de rodas, queixo en porcións ou tortas, apelativos cos que tamén se denomina. Este tipo de presentación, xeralmente vistosa, presenta a desvantaxe dada pola posible non apreciación visual da existencia de diferenzas entre dúas modalidades de frecuencia similar e a limitación do número máximo de categorías que se representen. Admite variacións gráficas nas que se opta por representar algún dos distintos sectores separados con respecto ao centro do círculo para representalo fronte aos demais.

Pódense empregar con variables cuantitativas, pero débese ter especial coidado no emprego deste diagrama cando se trata de enquisas de opinión, xa que é habitual que se acepten varias respostas e a suma dos sectores pode supor máis do 100% dos datos.

Exemplo

No seguinte diagrama de sectores preséntase a poboación ocupada galega (en miles de persoas) por sectores económicos no ano 2010:

Carácter estatístico: sector económico

Variable estatística cualitativa

Datos Frecuencia absoluta (miles de persoas) Porcentaxe
xi Ni %
Agricultura e pesca 86,6 7,9%
Industria 171,6 15,6%
Construción 105,2 9,6%
Servizos 737,2 67,0%
N=1.100,7 100%

Distribución da poboación ocupada segundo o sector de actividade
Galicia. Ano 2010

¿Como elaborar un gráfico de sectores?

 • Coa folla de cálculo Excel

  + Mostrar paso a paso

 • Coa folla de cálculo de OpenOffice ou de LibreOffice (vídeo demostración)

  + Mostrar paso a paso

 • Mediante a aplicación dispoñible na páxina web do IGE

  + Mostrar paso a paso

Máis exemplos

 • A partir dos datos dispoñibles no libro de Excel ExemploGraficos2.xls elabora un gráfico de sectores coa distribución da poboación ocupada segundo o sector de actividade para cada unha das provincias galegas.
 • Cos datos de fogares segundo o número de persoas que podes descargarte en ExemploGraficos1.xls constrúe un gráfico de sectores coa distribución dos fogares galegos segundo o número de persoas.
 • E se agora probas a construír unha táboa na web, descargala, abrila con OpenOffice Calc, e construír un gráfico de sectores? Abaixo atoparás un vídeo demostrativo. Proba a facelo ti mesmo a partir desta táboa da páxina web, onde se amosan as sociedades mercantís constituídas cada mes en Galicia segundo o número de socios fundadores e a súa forma xurídica. Representa a porcentaxe de cada categoría da variable forma xurídica sobre o total de constitucións, ou ben, a porcentaxe de cada categoría da variable número de socios.

  + Amosar o vídeo demostrativo