Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Matemáticas. Series de tempo
Actividade 2. A evolución das pernoitas nos establecementos de turismo rural


Obxectivos

 • Achegarse a teoría dos procesos estocásticos
 • Abordar o estudo determinístico dunha serie temporal
 • Interpretar gráficos onde unha das variables é o tempo
 • Coñecer como evoluciona a demanda do turismo rural en Galicia

Recursos

 • Páxina Web do Instituto Galego de Estatística: http://www.ige.eu
 • Folla de cálculo Excel

Palabras clave

 • Turismo rural
  Un establecemento de turismo rural é aquel que reúne unhas características singulares de construción, antigüidade ou no que se desenvolven actividades agropecuarias, e que ademais presta servizos de aloxamento turístico mediante prezo. Os establecementos de turismo rural poden ser: pazos, casas grandes, casas reitorais, casas de aldea, ...
 • Pernoitas
  Para estudar a demanda do turismo rural un bo punto de partida é analizar a evolución das pernoitas nestes establecementos. Cóntase como unha pernoita cada noite que un viaxeiro se aloxa nun establecemento.

Coñecementos previos necesarios

 • Coñecementos básicos de estatística descritiva
 • Saber facer e interpretar gráficas
 • Saber operar con matrices

¿Crees que o turismo rural está cada vez máis de moda?

Existe a crenza de que cada vez máis xente opta por opcións alternativas á hora de escoller o tipo de aloxamento para pasar as súas vacacións. Neste exercicio tratarase de comprobar a veracidade desta afirmación a partir dos datos que facilita o IGE.

Número de pernoitas nos establecementos de turismo rural en Galicia

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Xaneiro 3.885 4.883 5.764 7.481 7.865 7.288 7.996 6.073
Febreiro 6.680 6.271 8.406 8.685 8.834 10.602 9.985 8.218
Marzo 15.531 11.115 14.866 24.176 11.589 23.106 13.728 2.092
Abril 8.679 22.191 22.870 15.747 38.374 20.989 34.363 0
Maio 15.887 22.529 25.594 27.568 28.002 30.907 35.974 220
Xuño 19.877 24.700 31.037 37.384 38.842 37.725 40.696 7.619
Xullo 39.014 49.295 57.675 74.451 76.076 60.792 67.151 41.105
Agosto 80.081 89.974 100.466 118.995 119.170 109.451 112.514 78.008
Setembro 28.708 35.072 40.645 50.545 51.345 49.463 46.391 23.043
Outubro 16.129 18.918 27.547 32.990 33.456 33.379 27.544 10.922
Novembro 12.247 10.312 12.666 12.458 14.563 16.856 13.564 2.293
Decembro 12.433 13.025 14.697 17.061 20.924 17.555 17.138 2.531

Na representación gráfica da serie pódese observar unha tendencia lixeiramente crecente no número de pernoitas durante os anos posteriores á crise económica ata o ano 2020, no que debido a crise da pandemia do coronavirus, prodúcese un desplome nas pernoitas. Por outro lado obsérvase unha forte estacionalidade anual. O maior número de pernoitas dáse nos meses de verán, sobre todo en agosto. Ademais, tamén se observan uns pequenos picos nos meses de marzo-abril, posiblemente debidos a que a Semana Santa cadra nalgúns destes meses. Desta representación gráfica tamén se desprende que o menor número de pernoitas se produce nos dous primeiros e nos dous últimos meses do ano.


¿Como evolucionan as pernoitas do turismo rural a longo prazo?

Para illar o movemento da serie a longo prazo (tendencia) dos outros elementos que a compoñen usaranse dou métodos: o método de axuste analítico e o método das medias móbiles.

Método de axuste analítico para a análise da tendencia

Neste método tratarase de axustar unha función que relacione o número de pernoitas anuais en función do tempo. Esta función deberá recoller a marcha ou a evolución xeral da serie.

Neste exemplo axustarase a tendencia da serie de pernoitas a unha recta (f(t)=a0+b0t) mediante o método de mínimos cadrados. Para este axuste os parámetros a0 e b0 veñen determinados pola seguinte expresión:

Ano t t2 Total de pernoitas
anuais (ut)
t*ut
2013 1 1 259.151 259.151
2014 2 4 308.285 616.570
2015 3 9 362.233 1.086.699
2016 4 16 427.541 1.710.164
2017 5 25 449.040 2.245.200
2018 6 36 418.113 2.508.678
2019 7 49 427.044 2.989.308
2020 8 64 182.124 1.456.992
n=8 (anos) St=36 St2=204 Sut=2.833.531 St*ut=12.872.762

Se se substitúen na fórmula os datos do exemplo das pernoitas anuais, obteríanse os seguintes valores para os coeficientes do modelo:

Polo tanto, o axuste linear da tendencia da serie vén dado por f(t)=341.113,6 + 2.901,7t


Neste exemplo parece que o modelo linear non é suficiente para axustar a tendencia da serie, obtéñense melloras significativas utilizando o axuste parabólico. O axuste linear da unha tendencia claramente estable, mentras que o parabólico amosa unha tendencia crecente nos primeiros anos da serie e outra decrecente nos últimos anos do período 2013-2020.

Método das medias móbiles para a análise da tendencia

Tal e como se pode observar na gráfica do número de pernoitas no turismo rural, trátase dunha serie mensual con estacionalidade anual, polo que se debe considerar p=12. Dado que p é par, primeiro hai que calcular as medias móbiles de orde p-1=11 e p+1=13.
Por exemplo, para o mes de xullo de 2013 para calcular a media móbil de orde 11 considéranse os datos dos meses comprendidos entre febreiro de 2013 e decembro de 2013 (ambos os dous incluídos) e calcúlase a media dos seus valores. Logo, tómanse os meses desde xaneiro de 2013 ata xaneiro de 2014 e calcúlase a correspondente media móbil de orde 13. Finalmente, para calcular a media móbil de orde p=12, considéranse as dúas medias anteriores e calcúlase a súa media.
Operando deste xeito, obtéñense as seguintes medias móbiles de orde 12 para a serie mensual do número de pernoitas.

Medias móbiles de orde 12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Xaneiro - 23.644 27.261 31.688 36.465 36.319 35.923 24.419
Febreiro - 24.205 27.761 32.864 36.235 34.950 35.990 21.590
Marzo - 25.259 28.837 34.506 36.752 34.910 36.430 19.586
Abril - 25.743 29.535 35.257 36.929 34.946 36.179 18.018
Maio - 25.823 30.078 35.600 37.175 35.163 35.903 16.926
Xuño - 25.756 30.230 35.667 37.387 35.093 35.732 15.827
Xullo 21.758 25.870 30.423 35.840 37.604 35.063 35.706 -
Agosto 21.768 25.982 30.493 35.855 37.639 35.048 35.706 -
Setembro 21.518 26.190 30.819 35.269 38.144 34.572 34.983 -
Outubro 21.885 26.309 30.912 35.626 37.811 34.675 32.988 -
Novembro 22.704 26.455 30.645 36.589 37.205 35.408 30.039 -
Decembro 23.164 26.823 30.941 36.596 37.218 35.705 27.109 -

¿Como oscila o número de pernoitas durante o ano?

As oscilacións que normalmente se producen cun período igual ou inferior ao ano e que son recoñecibles nos diferentes anos son as variacións estacionais. O motivo principal que leva a estudar a compoñente estacional é que, en moitas das series temporais, a dita compoñente provoca unha distorsión do verdadeiro movemento da serie. Polo tanto, para estudar a evolución dunha variable e captar o seu movemento real, o primeiro que se debe facer é eliminar a compoñente estacional. Neste exemplo utilizarase o método das relacións medias mensuais con respecto á tendencia e o método das medias móbiles.

Método das relacións medias mensuais con respecto á tendencia

 1. O primeiro paso é axustar as medias anuais dos datos a unha recta a0+b0t polo método de mínimos cadrados. Procedendo de maneira similar a cando se calcula o axuste linear da tendencia tense:

  Ano t t2 Media anual das
  pernoitas (ut)
  t*ut
  2013 1 1 21.596 21.596
  2014 2 4 25.690 51.381
  2015 3 9 30.186 90.558
  2016 4 16 35.628 142.514
  2017 5 25 37.420 187.100
  2018 6 36 34.843 209.057
  2019 7 49 35.587 249.109
  2020 8 64 15.177 121.416
  n=8 (anos) St=36 St2=204 Sut=236.128 St*ut=1.072.730

  Polo tanto, o axuste linear para a media anual das pernoitas vén dado por f(t)=28.428+242t
 2. O seguinte paso é calcular as medias mensuais dos datos (x·j).
 3. Corríxense as medias mensuais ao lle restar a cada media mensual a parte proporcional do incremento anual (b0). As medias mensuais corrixidas denotaranse por: x'·j.
 4. Obtense a media global corrixida como a media aritmética das medias mensuais corrixidas(x'..).
 5. O ultimo paso é obter a compoñente estacional. Se supoñemos que o modelo é multiplicativo, o índice de variación estacional (en tanto por un) viría dado polo cociente entre a correspondente media mensual corrixida e a media global corrixida (x'·j/x'..)
Todos os cálculos anteriores se poden resumir na seguinte táboa:

Mes Media mensual
(x·j)
Media mensual 
corrixida (x'·j)
Índice de variación 
estacional (x'·j/x'..)
Xaneiro 6.404 6.404 0,218
Febreiro 8.460 8.440 0,287
Marzo 14.525 14.485 0,493
Abril 20.402 20.341 0,692
Maio 23.335 23.255 0,791
Xuño 29.735 29.634 1,008
Xullo 58.195 58.074 1,975
Agosto 101.082 100.941 3,433
Setembro 40.652 40.490 1,377
Outubro 25.111 24.929 0,848
Novembro 11.870 11.668 0,397
Decembro 14.421 14.199 0,483
x'..=29.405

Na gráfica anterior pódese observar como os meses de verán (sobre todo agosto) teñen unha marcada tendencia alcista, mentres que os meses de xaneiro e febreiro son nos que o número de pernoitas cae de maneira máis drástica.

Método das medias móbiles

Para este método os pasos que se van seguir pódense resumir do seguinte xeito:
 1. Calcular a compoñente extraestacional(Eij) facendo un axuste da serie orixinal (xij) mediante o método das medias móbiles con p=12. Este paso xa se realizou anteriormente ao axustar a tendencia mediante o método das medias móbiles.
 2. Unha vez calculada a compoñente extraestacional, e se supón que o modelo é multiplicativo, obtense a compoñente estacional (s·j) para todos os meses (j=1, ..., 12) aplicando a seguinte fórmula:

Mes Compoñente estacional
modelo multiplicativo
Xaneiro 0,220
Febreiro 0,290
Marzo 0,445
Abril 0,668
Maio 0,735/td>
Xuño 0,967
Xullo 1,901
Agosto 3,313
Setembro 1,362
Outubro 0,851
Novembro 0,429
Decembro 0,522

Para acceder a todos os cálculos realizados na folla de cálculo Excel picar no seguinte aderezo Ver cálculos


Actividades complementarias

 1. No seguinte enlace podes descargar os datos das pernoitas no turismo rural para as catro provincias galegas: Pernoitas por provincias
  Trata entón de responder as seguintes preguntas:
  • ¿A evolución das pernoitas no turismo rural segue o mesmo patrón nas catro provincias galegas?
  • ¿En cal das catro provincias a serie do número de pernoitas ten unha tendencia crecente máis marcada?
  • Ao longo do ano ¿O número de pernoitas oscila de igual xeito en todas as provincias?
 2. Se picas aquí podes descargar a serie do número de pernoitas nos establecementos hoteleiros (hoteis+hostais) de Galicia.
  • ¿De que maneira están correlacionadas as pernoitas que se rexistran durante un ano coas que se produciron nos anos anteriores?
  • ¿Ten a serie unha tendencia crecente tan marcada como a das pernoitas no turismo rural?
  • Estuda como varía o número de pernoitas durante os meses do ano.