Poboación
Movemento natural da poboación
Defuncións [mensual]
Matrimonios [mensual]
Nacementos [mensual]
Benestar
Confianza do consumidor
Enquisa conxuntural a fogares [trimestral]
Traballo
Afiliacións á Seguridade Social
Afiliacións medias á Seguridade Social Segundo sectores de actividade [mensual]
Afiliacións á Seguridade Social último día do mes segundo sector de actividade da CNAE 2009 [mensual]
Media mensual de traballadores afiliados en alta laboral na Seguridade Social segundo réximes [mensual]
Traballadores afiliados en alta laboral na seguridade social o úlitimo día do mes segundo réximes [mensual]
Convenios colectivos de traballo
Convenios por ano de inicio dos efectos económicos e período de rexistro [mensual]
Traballadores afectados por ano de inicio dos efectos económicos e período de rexistro [mensual]
Aumento salarial pactado por ano de inicio dos efectos económicos e período de rexistro [mensual]
Enquisa de poboación activa. Base poboacional 2001
Taxa de parcialidade dos ocupados segundo xénero [trimestral]
Taxa de temporalidade dos asalariados segundo sector (público ou privado) [trimestral]
Taxa de temporalidade dos asalariados segundo xénero [trimestral]
Activos por idade e sexo [trimestral]
Asalariados por sector económico e sexo [trimestral]
Inactivos por sexo [trimestral]
Ocupados por idade e sexo [trimestral]
Ocupados por sector económico e sexo [trimestral]
Parados por idade e sexo [trimestral]
Parados por tempo de procura de emprego [trimestral]
Poboación de 16 ou máis anos por idade e sexo [trimestral]
Enquisa de poboación activa. Base poboacional 2011
Taxa de parcialidade dos ocupados segundo xénero [trimestral]
Taxa de temporalidade dos asalariados segundo sector (público ou privado) [trimestral]
Taxa de temporalidade dos asalariados segundo xénero [trimestral]
Taxa de paro segundo xénero [trimestral]
Activos por idade e sexo [trimestral]
Asalariados por sector económico e sexo [trimestral]
Inactivos por sexo [trimestral]
Ocupados por sexo e grupo de idade [trimestral]
Ocupados por sector económico e sexo [trimestral]
Parados por idade e sexo [trimestral]
Parados por tempo de procura de emprego [trimestral]
Poboación de 16 ou máis anos por idade e sexo [trimestral]
Taxa de actividade segundo xénero [trimestral]
Taxa de ocupación segundo xénero [trimestral]
Enquisa de poboación activa. Base poboacional 2021
Taxa de paro segundo xénero [trimestral]
Activos por idade e sexo [trimestral]
Asalariados por sector económico e sexo [trimestral]
Inactivos por sexo [trimestral]
Ocupados por sexo e grupo de idade [trimestral]
Ocupados por sector económico e sexo [trimestral]
Parados por idade e sexo [trimestral]
Parados por tempo de procura de emprego [trimestral]
Poboación de 16 ou máis anos por idade e sexo [trimestral]
Taxa de actividade segundo xénero [trimestral]
Taxa de ocupación segundo xénero [trimestral]
Enquisa de poboación activa. Metodoloxía 2002. Series homoxéneas (1976-2001)
Activos por idade e sexo [trimestral]
Activos por sexo [trimestral]
Inactivos por sexo [trimestral]
Ocupados por idade e sexo [trimestral]
Ocupados por sector económico e sexo [trimestral]
Ocupados por sexo [trimestral]
Parados por idade e sexo [trimestral]
Parados por sector económico [trimestral]
Parados por sexo [trimestral]
Parados por tempo de procura de emprego [trimestral]
Poboación de 16 ou máis anos por idade e sexo [trimestral]
Poboación de 16 ou máis anos por sexo [trimestral]
Enquisa trimestral de custos laborais. Base 2000. CNAE 93. Datos ata o cuarto trimestre de 2008
Custo laboral por traballador, sectores de actividade e compoñentes do custo. Base 2000. CNAE 93 [trimestral]
Custo laboral por hora efectiva, sectores de actividade e compoñentes do custo. Base 2000. CNAE-93 [trimestral]
Tempo de traballo por traballador e mes, por sectores de actividade, desagregación do tempo de traballo e tipo de xornada. Base 2000. CNAE 2009 [trimestral]
Enquisa trimestral de custos laborais. Base 2008. CNAE 2009
Custo laboral por traballador, sectores de actividade e compoñentes do custo. Base 2008. CNAE 2009 [trimestral]
Custo laboral por hora efectiva, sectores de actividade e compoñentes do custo. Base 2008. CNAE 2009 [trimestral]
Tempo de traballo por traballador e mes, por sectores de actividade, desagregación do tempo de traballo e tipo de xornada. Base 2008. CNAE 2009 [trimestral]
Movemento laboral rexistrado. Antiga xestión
Beneficiarios de prestacións por desemprego [mensual]
Colocacións rexistradas [mensual]
Ofertas e demandas de emprego rexistradas [mensual]
Paro rexistrado por idade e sexo [mensual]
Paro rexistrado por sectores económicos [mensual]
Regulación de emprego por sectores. Traballadores afectados [trimestral]
Movemento laboral rexistrado. Xestión SISPE. Dende maio de 2005
Colocacións por tipo [mensual]
Demandas de emprego activas [mensual]
Demandantes de emprego no ocupados. Xestión SISPE [mensual]
Contratos rexistrados [mensual]
Paro rexistrado por idade e sexo. Xestión SISPE [mensual]
Paro rexistrado por sectores económicos. Xestión SISPE [mensual]
Paro rexistrado por sectores económicos (CNAE 2009). Xestión SISPE [mensual]
Renda salarial
Incremento da renda salarial [trimestral]
Sector agrario
Estatisca mensual de inscricións de maquinaria agrícola
Inscricions de maquinaria agrícola. Datos mensuais [mensual]
Industria e enerxía
Consumos de gasolinas, gasóleos e fuelóleos
Gasóleos [mensual]
Gasolina [mensual]
Outros combustibles [mensual]
Total combustibles [mensual]
Generación de enerxía eléctrica
Generación energía eléctrica no renovable [mensual]
Generación energía eléctrica renovable [mensual]
Generación energía eléctrica. Total [mensual]
Índice da cifra de negocios na industria (ICN)
Índice da cifra de negocio na industria (ICN). Base 2010. Galicia [mensual]
Índice da cifra de negocio na industria (ICN). Base 2015. Galicia [mensual]
Índice da cifra de negocio na industria (ICN). Base 2021. Galicia [mensual]
Índice de entrada de pedidos na industria (IEP)
Índice de entrada de pedidos na industria (IEP). Base 2010. Galicia [mensual]
Índice de entrada de pedidos na industria (IEP). Base 2015. Galicia [mensual]
Índices de produción industrial
Índices de produción industrial de Galicia. Base 1990 (IPIGA) (1994-2002) [mensual]
Índices de produción industrial. Base 2000 (INE): Galicia [mensual]
Índices de produción industrial. Base 2005 (INE). Galicia [mensual]
Índices de produción industrial. Base 2010 (INE). Galicia [mensual]
Índices de produción industrial. Base 2015 (INE). Galicia [mensual]
Índices de produción industrial. Base 2021 (INE). Galicia [mensual]
Opinións empresariais (antiga metodoloxía)
Bens de consumo
Total industria (sen construción)
Bens intermedios
Bens de investimento
Opinións empresariais (Cnae 2009)
Bens de capital
Bens de consumo
Total industria (sen construción)
Bens intermedios
Opinións empresariais (Cnae 93)
Bens de capital
Bens de consumo
Total industria (sen construción)
Bens intermedios
Produción de vehículos automóbiles (mensual)
Produción total [mensual]
Vendas no mercado exterior [mensual]
Vendas no mercado nacional [mensual]
Produción de vehículos automóbiles (trimestral)
Exportación [trimestral]
Mercado nacional [trimestral]
Total [trimestral]
Produción e consumo de cemento
Consumo de cemento [mensual]
Produción de cemento [mensual]
Vendas de cemento [mensual]
Produción e consumo de enerxía eléctrica
Produción bruta de enerxía eléctrica [mensual]
Construción
Accesibilidade á vivenda
Esforzo financeiro [trimestral]
Compravenda de vivendas
Galicia. Compravenda de vivendas segundo tipo [mensual]
Construción de vivendas
Iniciadas [mensual]
Terminadas [mensual]
Edificación de nova planta
Número de vivendas [mensual]
Superficie a construír [mensual]
Licitación oficial (Ministerio de Fomento). Galicia
Licitación segundo tipo de obra [mensual]
Licitación segundo organismo [mensual]
Licitación oficial (SEOPAN)
Licitación oficial segundo data de anuncio en boletín [mensual]
Visados de dirección de obra dos Colexios de Arquitectos Técnicos (Obras en edificación)
Edificios visados de dirección de obra nova [mensual]
Superficie edificios visados de dirección de obra nova (m2) [mensual]
Superficie media por vivenda visada (en m2) [mensual]
Número de vivendas visadas [mensual]
Servizos de mercado. Xeral
Indicadores de actividade no sector servizos. Base 2010
Índice de cifra de negocios ponderado polo VEB [mensual]
Índice de cifra de negocios [mensual]
Índice de ocupación [mensual]
Indicadores de actividade no sector servizos. Base 2015
Índice de cifra de negocios ponderado polo VEB [mensual]
Índice de cifra de negocios [mensual]
Índice de ocupación [mensual]
Indicadores de actividade no sector servizos. Base 2021
Índice de cifra de negocios ponderado polo VEB [mensual]
Índice de cifra de negocios [mensual]
Índice de ocupación [mensual]
Servizos de mercado. Comercio
Índice de comercio polo miúdo (CNAE 2009). Base 2005
Índice de ocupación [mensual]
Índice xeral [mensual]
Índice de comercio polo miúdo (CNAE 2009). Base 2010
Índice de ocupación [mensual]
Índice xeral [mensual]
Índice de comercio polo miúdo (CNAE 2009). Base 2015
Índice de ocupación [mensual]
Índice xeral [mensual]
Índice de comercio polo miúdo (CNAE 2009). Base 2021
Índice de ocupación [mensual]
Índice xeral [mensual]
Índice de comercio polo miúdo (CNAE-93). Base 2005
Índice de ocupación [mensual]
Índice xeral [mensual]
Índice de comercio polo miúdo. Base 1998
Clasificación por actividade [mensual]
Clasificación por produto [mensual]
Índice xeral [mensual]
Servizos de mercado. Transporte
Matriculación de vehículos
Matriculación de vehículos. Autobuses [mensual]
Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas [mensual]
Matriculación de vehículos. Vehículos de carga [mensual]
Matriculación de vehículos. Motocicletas [mensual]
Matriculación de vehículos. Total [mensual]
Matriculación de vehículos. Tractores industriais [mensual]
Matriculación de vehículos. Turismos [mensual]
Tráfico aéreo
Tráfico de mercadorías [mensual]
Tráfico de pasaxeiros [mensual]
Tráfico de barcos mercantes
Barcos entrados [mensual]
Mercancías cargadas [mensual]
Mercancías descargadas [mensual]
Mercancías en tráfico [mensual]
Servizos de mercado. Movemento turístico
Ocupación nos establecementos de turismo rural (antiga metodoloxía)
Grao de ocupación [mensual]
Pernoitas [mensual]
Prazas ofertadas [mensual]
Viaxeiros entrados [mensual]
Ocupación nos establecementos de turismo rural (nova metodoloxía)
Grao de ocupación [mensual]
Pernoitas [mensual]
Prazas ofertadas [mensual]
Viaxeiros entrados [mensual]
Ocupación nos establecementos hoteleiros (antiga metodoloxía)
Grao de ocupación [mensual]
Pernoitas [mensual]
Prazas ofertadas [mensual]
Viaxeiros entrados [mensual]
Ocupación nos establecementos hoteleiros (nova metodoloxía)
Grao de ocupación [mensual]
Pernoitas [mensual]
Prazas ofertadas [mensual]
Viaxeiros entrados [mensual]
Servizos de mercado. Servizos financeiros
Créditos do sistema bancario
Total de entidades de crédito [trimestral]
Bancos [trimestral]
Caixas de aforro [trimestral]
Cooperativas de crédito [trimestral]
Debedores concursados
Debedores concursados por condición xurídica [trimestral]
Empresas concursadas [trimestral]
Depósitos do sistema bancario. Outros sectores residentes
Total de entidades [trimestral]
Bancos [trimestral]
Caixas de aforro [trimestral]
Cooperativas de crédito [trimestral]
Hipotecas
Total predios [mensual]
Total predios rústicos [mensual]
Total predios urbanos [mensual]
Vivendas [mensual]
Soares [mensual]
Outros predios urbanos [mensual]
Administración pública
Deuda pública sobre o PIB
Deuda pública sobre o PIB [trimestral]
Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma
Tributos cedidos e xestionados polo Estado [mensual]
Tributos cedidos e xestionados pola Comunidade Autónoma [mensual]
Tributos propios [mensual]
Recadación tributaria do Estado en Galicia
Ingresos tributarios obtidos polo Estado en Galicia [mensual]
Prezos e índices de prezos
Índice de prezos da vivenda
Índice de prezos da vivenda [trimestral]
Índices de prezos industriais
Índices de prezos industriais. Base 2000 (INE): Galicia [mensual]
Índices de prezos industriais. Base 2005 (INE). Galicia [mensual]
Índices de prezos industriais. Base 2010 (INE). Galicia [mensual]
Índices de prezos industriais. Base 2015 (INE). Galicia [mensual]
Índices de prezos industriais. Base 2021 (INE). Galicia [mensual]
IPC base 1992
Índice xeral [mensual]
Índice non alimentación [mensual]
Alimentos, bebidas e tabaco [mensual]
Enxoval e servizos para o fogar [mensual]
Esparcimento, ensino e cultura [mensual]
Medicina e conservación da saúde [mensual]
Outros bens e servizos [mensual]
Transportes e comunicacións [mensual]
Vestido e calzado [mensual]
Vivenda [mensual]
Índices de prezos de consumo. Grupos COICOP [mensual]
IPC base 1992. Grupos especiais
Alimentos, bebidas e tabaco [mensual]
Enxoval e servizos para o fogar [mensual]
Esparcimento, ensino e cultura [mensual]
Medicina e conservación da saúde [mensual]
Outros bens e servizos [mensual]
Transportes e comunicacións [mensual]
Vestido e calzado [mensual]
Vivenda [mensual]
IPC base 2001. Grupos e subgrupos
00. Índice xeral [mensual]
01. Alimentos e bebidas non alcohólicas [mensual]
02. Bebidas alcohólicas e tabaco [mensual]
03. Vestido e calzado [mensual]
04. Vivenda [mensual]
05. Enxoval [mensual]
06. Medicina [mensual]
07. Transporte [mensual]
08. Comunicacións [mensual]
09. Ocio e cultura [mensual]
10. Ensino [mensual]
11. Hoteis, cafés e restaurantes [mensual]
12. Outros bens e servizos [mensual]
IPC base 2001. Grupos especiais
Índice xeral [mensual]
Alimentos [mensual]
Bens industriais [mensual]
Servizos [mensual]
IPC base 2001. Rúbricas
01. Alimentos e bebidas non alcohólicas [mensual]
02. Bebidas alcohólicas e tabaco [mensual]
03. Vestido e calzado [mensual]
04. Vivenda [mensual]
05. Enxoval [mensual]
06. Medicina [mensual]
07. Transporte [mensual]
08. Comunicacións [mensual]
09. Ocio e cultura [mensual]
10. Ensino [mensual]
11. Hoteis, cafés e restaurantes [mensual]
12. Outros bens e servizos [mensual]
IPC base 2006. Grupos e subgrupos
00. Índice xeral [mensual]
01. Alimentos e bebidas non alcohólicas [mensual]
02. Bebidas alcohólicas e tabaco [mensual]
03. Vestido e calzado [mensual]
04. Vivenda [mensual]
05. Enxoval [mensual]
06. Medicina [mensual]
07. Transporte [mensual]
08. Comunicacións [mensual]
09. Ocio e cultura [mensual]
10. Ensino [mensual]
11. Hoteis, cafés e restaurantes [mensual]
12. Outros bens e servizos [mensual]
IPC base 2006. Grupos especiais
Índice xeral [mensual]
Alimentos [mensual]
Bens industriais [mensual]
Servizos [mensual]
IPC base 2006. Rúbricas
01. Alimentos e bebidas non alcohólicas [mensual]
02. Bebidas alcohólicas e tabaco [mensual]
03. Vestido e calzado [mensual]
04. Vivenda [mensual]
05. Enxoval [mensual]
06. Medicina [mensual]
07. Transporte [mensual]
08. Comunicacións [mensual]
09. Ocio e cultura [mensual]
10. Ensino [mensual]
11. Hoteis, cafés e restaurantes [mensual]
12. Outros bens e servizos [mensual]
IPC base 2011. Grupos e subgrupos
00. Índice xeral [mensual]
01. Alimentos e bebidas non alcohólicas [mensual]
02. Bebidas alcohólicas e tabaco [mensual]
03. Vestido e calzado [mensual]
04. Vivenda [mensual]
05. Enxoval [mensual]
06. Medicina [mensual]
07. Transporte [mensual]
08. Comunicacións [mensual]
09. Ocio e cultura [mensual]
10. Ensino [mensual]
11. Hoteis, cafés e restaurantes [mensual]
12. Outros bens e servizos [mensual]
IPC base 2011. Grupos especiais
Índice xeral [mensual]
Alimentos [mensual]
Bens industriais [mensual]
Servizos [mensual]
IPC base 2011. Rúbricas
01. Alimentos e bebidas non alcohólicas [mensual]
02. Bebidas alcohólicas e tabaco [mensual]
03. Vestido e calzado [mensual]
04. Vivenda [mensual]
05. Enxoval [mensual]
06. Medicina [mensual]
07. Transporte [mensual]
08. Comunicacións [mensual]
09. Ocio e cultura [mensual]
10. Ensino [mensual]
11. Hoteis, cafés e restaurantes [mensual]
12. Outros bens e servizos [mensual]
IPC base 2016. Grupos e subgrupos
00. Índice xeral [mensual]
01. Alimentos e bebidas non alcohólicas [mensual]
02. Bebidas alcohólicas e tabaco [mensual]
03. Vestido e calzado [mensual]
04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles [mensual]
05. Mobles, artigos do fogar e artigos para o mantemento corrente do fogar [mensual]
06. Sanidade [mensual]
07. Transporte [mensual]
08. Comunicacións [mensual]
09. Ocio e cultura [mensual]
10. Ensino [mensual]
11. Restaurantes e hoteis [mensual]
12. Outros bens e servizos [mensual]
IPC base 2016. Grupos especiais
Índice xeral [mensual]
Alimentos [mensual]
Bens industriais [mensual]
Servizos [mensual]
IPC base 2016. Rúbricas
01. Alimentos e bebidas non alcohólicas [mensual]
02. Bebidas alcohólicas e tabaco [mensual]
03. Vestido e calzado [mensual]
04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles [mensual]
05. Mobles, artigos do fogar e artigos para o mantemento corrente do fogar [mensual]
06. Sanidade [mensual]
07. Transporte [mensual]
08. Comunicacións [mensual]
09. Ocio e cultura [mensual]
10. Ensino [mensual]
11. Restaurantes e hoteis [mensual]
12. Outros bens e servizos [mensual]
IPC base 2021. Grupos e subgrupos
00. Índice xeral [mensual]
01. Alimentos e bebidas non alcohólicas [mensual]
02. Bebidas alcohólicas e tabaco [mensual]
03. Vestido e calzado [mensual]
04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles [mensual]
05. Mobles, artigos do fogar e artigos para o mantemento corrente do fogar [mensual]
06. Sanidade [mensual]
07. Transporte [mensual]
08. Comunicacións [mensual]
09. Ocio e cultura [mensual]
10. Ensino [mensual]
11. Restaurantes e hoteis [mensual]
12. Outros bens e servizos [mensual]
IPC base 2021. Grupos especiais
Índice xeral [mensual]
Alimentos [mensual]
Bens industriais [mensual]
Servizos [mensual]
IPC base 2021. Rúbricas
01. Alimentos e bebidas non alcohólicas [mensual]
02. Bebidas alcohólicas e tabaco [mensual]
03. Vestido e calzado [mensual]
04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles [mensual]
05. Mobles, artigos do fogar e artigos para o mantemento corrente do fogar [mensual]
06. Sanidade [mensual]
07. Transporte [mensual]
08. Comunicacións [mensual]
09. Ocio e cultura [mensual]
10. Ensino [mensual]
11. Restaurantes e hoteis [mensual]
12. Outros bens e servizos [mensual]
Prezo da vivenda. Base 2005
Prezo da vivenda libre [trimestral]
Prezo da vivenda protexida [trimestral]
Prezos do leite e do gando
Prezos do gando [mensual]
Prezos do leite [mensual]
Sector exterior
Comercio exterior e intracomunitario. Galicia
Exportacións con orixe Galicia [mensual]
Exportacións segundo destino económico [mensual]
Exportacións segundo o destino xeográfico [mensual]
Importacións con destino Galicia [mensual]
Importación segundo destino económico [mensual]
Importacións segundo a orixe xeográfica [mensual]
Gasto dos non residentes
Gasto total [trimestral]
Gasto diario medio [trimestral]
Índices de competitividade exterior
Índices de competitividade exterior. Series mensuais [mensual]
Índices de competitividade exterior. Series trimestrais [trimestral]
Índices de valor unitario
Índices de valor unitario. Destino económico. Base 2010. Exportacións [mensual]
Índices de valor unitario. Destino económico. Base 2010. Importacións [mensual]
Índices de valor unitario. Áreas xeográficas. Base 2010. Exportacións [mensual]
Índices de valor unitario. Áreas xeográficas. Base 2010. Importacións [mensual]
Índices de valor unitario. Seccións e ramas de actividade (CNAE 2009). Base 2010. Exportacións [mensual]
Índices de valor unitario. Seccións e ramas de actividade (CNAE 2009). Base 2010. Importacións [mensual]
Sistema de contas
Contabilidade Trimestral de Galicia. Base 1986
Antiga serie base 1986. Prezos constantes de 1986. Ciclo-tendencia. (1980-2000) [trimestral]
Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2005. Demanda
Series demanda. Prezos correntes [trimestral]
Series demanda. Índices de volume [trimestral]
Contabilidade Trimestral de Galicia. Base 2005. Emprego
Postos de traballo asalariado. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo asalariado. Ciclo-Tendencia [trimestral]
Postos de traballo asalariado. Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo asalariado. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo asalariado. Ciclo-Tendencia [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo asalariado. Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo total. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo total. Ciclo-Tendencia [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo total. Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario [trimestral]
Postos de traballo total. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo total. Ciclo-Tendencia [trimestral]
Postos de traballo total. Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario [trimestral]
Contabilidade Trimestral de Galicia. Base 2005. Oferta
Produto Interior Bruto pm. Prezos correntes [trimestral]
Produto Interior Bruto pm. Índices de volume [trimestral]
Valor Engadido Bruto pb. Prezos correntes. Datos brutos [trimestral]
Valor Engadido Bruto pb. Prezos correntes. Ciclo-Tendencia [trimestral]
Valor Engadido Bruto pb. Prezos correntes. Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario [trimestral]
Valor Engadido Bruto pb. Índices de volume. Datos brutos [trimestral]
Valor Engadido Bruto pb. Índices de volume. Ciclo-Tendencia [trimestral]
Valor Engadido Bruto pb. Índices de volume. Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario [trimestral]
Contabilidade Trimestral de Galicia. Base 2005. Rendas
Rendas. Prezos correntes. Datos brutos [trimestral]
Rendas. Prezos correntes. Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario [trimestral]
Rendas. Prezos correntes. Ciclotendencia [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Base 2008. Demanda
Series demanda. Prezos correntes [trimestral]
Series demanda. Índices de volume [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Base 2008. Emprego
Postos de traballo Total. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo Total. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo Total. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Postos de traballo Asalariados. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo Asalariados. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo Asalariados. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Total. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Total. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Total. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Asalariados. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Asalariados. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Asalariados. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Base 2008. Oferta
Produto interior bruto pm. Prezos correntes [trimestral]
Produto interior bruto pm. Índices de volume [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Prezos correntes. Datos brutos [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Prezos correntes. Ciclo-tendencia [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Prezos correntes. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Índices de volume. Datos brutos [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Índices de volume. Ciclo-tendencia [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Índices de volume. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Base 2008. Rendas
Rendas. Prezos correntes. Datos brutos [trimestral]
Rendas. Prezos correntes. Ciclo-tendencia [trimestral]
Rendas. Prezos correntes. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Base 2010. Demanda
Series demanda. Prezos correntes [trimestral]
Series demanda. Índices de volume [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Base 2010. Emprego
Postos de traballo Total. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo Total. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo Total. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Postos de traballo Asalariados. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo Asalariados. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo Asalariados. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Total. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Total. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Total. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Asalariados. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Asalariados. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Asalariados. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Base 2010. Oferta
Produto interior bruto pm. Prezos correntes [trimestral]
Produto interior bruto pm. Índices de volume [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Prezos correntes. Datos brutos [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Prezos correntes. Ciclo-tendencia [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Prezos correntes. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Índices de volume. Datos brutos [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Índices de volume. Ciclo-tendencia [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Índices de volume. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Base 2010. Rendas
Rendas. Prezos correntes. Datos brutos [trimestral]
Rendas. Prezos correntes. Ciclo-tendencia [trimestral]
Rendas. Prezos correntes. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Revisión Estatística 2019. Demanda
Series demanda. Prezos correntes [trimestral]
Series demanda. Índices de volume [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Revisión Estatística 2019. Emprego
Postos de traballo Total. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo Total. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo Total. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Postos de traballo Asalariados. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo Asalariados. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo Asalariados. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Total. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Total. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Total. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Asalariados. Datos brutos [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Asalariados. Ciclo-tendencia [trimestral]
Postos de traballo equivalentes a tempo completo Asalariados. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Revisión Estatística 2019. Oferta
Produto interior bruto pm. Prezos correntes [trimestral]
Produto interior bruto pm. Índices de volume [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Prezos correntes. Datos brutos [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Prezos correntes. Ciclo-tendencia [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Prezos correntes. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Índices de volume. Datos brutos [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Índices de volume. Ciclo-tendencia [trimestral]
Valor engadido bruto pb. Índices de volume. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Contabilidade trimestral Galicia. Revisión Estatística 2019. Rendas
Rendas. Prezos correntes. Datos brutos [trimestral]
Rendas. Prezos correntes. Ciclo-tendencia [trimestral]
Rendas. Prezos correntes. Datos corrixidos de estacionalidade e calendario [trimestral]
Actividade empresarial
Indicadores de confianza empresarial. Base 1º trimestre 2013
Indicadores de confianza empresarial [trimestral]
Sociedades mercantís
Sociedades mercantís creadas [mensual]
Sociedades mercantís que amplían capital [mensual]
Sociedades mercantís disoltas [mensual]