Renda dos fogares municipal

Pinchando sobre os concellos amósase máis información dos mesmos
Pódese ampliar unha zona do gráfico pinchando sobre o gráfico e seleccionando a zona desexada.
Ao pasar por enriba do gráfico aparecen máis opcións na parte superior dereita do mesmo.


APARTADO 1: PRINCIPAIS RESULTADOS

Unidade: miles de €, persoas, € por habitante

NOTA: Emprégase a poboación a 1 de xullo do ano t obtida coma o promedio dos anos t e t+1 da poboación da operación estatística Cifras poboacionais de referencia (IGE)


Renda dispoñible bruta por habitante (€)

APARTADO 2: CONTA DE ASIGNACIÓN DA RENDA PRIMARIA E DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DA RENDA

Unidade: miles de €APARTADO 3. COMPARATIVA CON OUTRO CONCELLO DE GALICIA

Renda dispoñible bruta por habitante (€)
Conta de asignación primaria da renda e de distribución secundaria da renda
Ano 2021
Unidade: miles de € e peso na Renda dispoñible bruta(%)APARTADO 1: PRINCIPAIS RESULTADOS

Ano 2021
Unidade: miles de €, persoas, € por habitante

NOTA: Emprégase a poboación a 1 de xullo do ano t obtida coma o promedio dos anos t e t+1 da poboación da operación estatística Cifras poboacionais de referencia (IGE)

Índice da renda dispoñible bruta por habitante (Galicia=100) dos concellos que forman a comarca. Ano 2021APARTADO 2: CONTA DE ASIGNACIÓN DA RENDA PRIMARIA E DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DA RENDA

Unidade: miles de €Relación da Renda dispoñible bruta co Produto Interior Bruto (PIB)

O PIB é unha macromagnitude económica que resume o volume de actividade produtiva nun espazo económico nun período de tempo determinado. É o resultado dos procesos de produción de diversos axentes que operan en cada concello (empresas, fogares, administracións públicas, etc.) producindo bens e servizos finais.

O PIB non informa do destino das rendas xeradas nese proceso produtivo. Estas rendas poden ter como destino persoas residentes noutro concello, comunidade autónoma ou incluso país. Por este motivo, o produto interior bruto non é un bo indicador cando o que se pretende é medir o benestar dos habitantes dun determinado territorio.

A renda dos fogares é unha magnitude económica que fai referencia só a un grupo de axentes (os fogares) e mide o valor das rendas obtidas polos residentes dun determinado territorio e que estes teñen dispoñibles para o aforro ou para o gasto en consumo final. Fixa o foco no lugar de residencia das persoas que reciben as citadas rendas e non no lugar onde as rendas son xeradas. As rendas poden ter a súa orixe no traballo (remuneración de asalariados ou renda mixta no caso do traballo autónomo), pero non só neste. Así tamén se inclúen as rendas obtidas por poñer activos a disposición doutra unidade (intereses, dividendos, rendas da terra...), e tamén outras procedentes da redistribución como poden ser as pensións de xubilación, prestacións de desemprego, transferencias entre fogares, etc.

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Revisión estatística 2019APARTADO 1: Produto interior bruto por habitante e Renda dispoñible bruta por habitante por concellos

Ano 2020
Unidade: € por habitanteAPARTADO 2: Información para as comarcas


Ano 2020
Unidade: € por habitante

Distribución da Renda dispoñible bruta da comarca
Ano 2020
Unidade: porcentaxe sobre a RDB da comarca
Distribución do Produto interior bruto da comarca
Ano 2020
Unidade: porcentaxe sobre o PIB da comarca