Análise da Cadea Forestal-Madeira1.- Información da cadea forestal-madeira no sistema de contas económicas de Galicia

      1.1- Contextualización

      1.2- Indicadores macreoeconómicos detallados por actividade

      1.3- Balance oferta-demanda dos produtos característicos da cadea

      1.4- A industria forestal-madeira nas provincias e comarcas galegas

      1.5- Mapa peso da industria forestal-madeira nas comarcas

2.- Empresas e establecementos da cadea forestal-madeira

      2.1- Resumo

      2.2- Caracterización das empresas

      2.3- Distribución das empresas e establecementos no territorio

      2.4- Evolución nos últimos meses do número de sociedades mercantís constituídas

      2.5- Mapa coa distribución das empresas da cadea forestal-madeira

3.- Emprego: afiliacións á Seguridade Social en actividades da cadea forestal-madeira

      3.1- Resumo

      3.2- Evolución nos últimos meses

4.- Actividade da industria forestal-madeira

      4.1- Resumo

      4.2- Produción industrial (IPI)

5.- Prezos dos produtos industriais da cadea forestal-madeira

      5.1- Evolución dos prezos dos productos industriais (IPRI) e de comercio exterior (IVUS)

6.- Comercio exterior de produtos da cadea forestal-madeira

      6.1- Importacións e exportacións de produtos

7.- Situación do monte galego

      7.1- Superficie forestal e produción de madeira

      7.2- Mapa superficie forestal por concello


Principais indicadores macroeconómicos da cadea forestal-madeira (VEB en miles de euros)

Máis información

VEB (miles de euros) e emprego das ramas que compoñen a cadea forestal-madeira

Máis información

Indicadores derivados da cadea forestal-madeira


Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019

Nota: neste gráfico a cadea forestal madeira inclúea a silvicultura e explotación forestal (CNAE-09 02), a industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría (CNAE-09 16), a industria do papel (CNAE-09 17) , a fabricación de mobles (CNAE-09 31) e outras industrias manufactureiras (CNAE-09 32). Isto é debido a que as estatísticas difundidas por Eurostat non permiten illar a actividade das unidades con CNAE-09 31, porque se publican agregadas coas da CNAE-09 32.

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019; Eurostat. Economic Accounts


Principais indicadores macroeconómicos


Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019

Máis información

A industria da Madeira, papel e mobles nas provincias e comarcas galegas


Distribución Provincial

Máis información

Distribución ComarcalMáis información

Fonte: IGE. Produto interior bruto municipal. Revisión estatística 2019

Peso do sector da madeira, papel e mobles no PIB comarcalFonte: IGE. Produto interior bruto municipal. Revisión estatística 2019

Máis información

Empresas da industria forestal-madeira


Máis información


Establecementos da industria forestal-madeira


Máis información


Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais

Empresas na cadea forestal-madeira segundo actividadeMáis información

Empresas da cadea forestal-madeira segundo a condición xurídicaMáis información

Empresas da cadea forestal-madeira segundo o seu tamañoMáis información

Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais

Empresas da cadea forestal-madeira segundo a sede socialMáis información

Empresas industriais da cadea forestal-madeira segundo a súa sede social e o seu peso na industriaUnidades locais na industria da cadea forestal-madeira e o seu peso na industriaMáis información

Empresas da cadea forestal madeira segundo o seu tamañoMáis información
Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais

Mapa do peso das empresas da cadea forestal-madeira sobre o total de empresas


Mapa do peso das unidades locais da industria forestal-madeira sobre o total da industriaMáis información
Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais

Afiliacións á Seguridade Social a último día do mes na cadea forestal-madeiraMáis información

Afiliacións á Seguridade Social a último día do mes segundo as ramas que integran a cadea forestal-madeiraMáis información

Afiliacións á Seguridade Social a último día do mes na cadea forestal-madeira segundo as provinciasMáis información
Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social

Afiliacións á Seguridade Social a último día do mes nas actividades que integran a cadea forestal-madeira. Dato e taxa de variacion interanual(TVA)Máis información

Nota: a taxa de variación anual para o último ano dispoñible nas táboas correspóndese coa taxa de variación da media do que vai de ano.

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social

Importe neto da cifra de negocios (miles de euros) nas actividades da cadea forestal-madeira
Máis información
Fonte: IGE. Actividade industrial en Galicia

Produción industrial de produtos característicos das ramas da cadea forestal-madeira (miles de euros)Nota:* significa dato afectado polo segredo estatístico


Máis información
Fonte: IGE. Actividade industrial en Galicia

Indice de produción industrial nas actividades que integran a cadea forestal-madeira. Taxas de variación interanualMáis información

Nota: a taxa de variación anual para o último ano dispoñible nas táboas correspóndese coa taxa de variación da media no que vai de ano.

Fonte: INE. Índice de produción industrial

Índice de prezos industriais en Galicia. Taxas de variación anual e interanual (%)

Nota: a taxa de variación anual para o último ano dispoñible nas táboas correspóndese coa taxa de variación da media no que vai de ano.

Fonte: INE. Índice de precios industriales

Máis información

Prezos no comercio exterior. Galicia

Índice de valor unitario para o comercio exterior. Taxas de variación anual e interanual (%)


Nota: a taxa de variación anual para o último ano dispoñible nas táboas correspóndese coa taxa de variación da media no que vai de ano.

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior

Máis información

Superficie forestal (hectáreas)Máis información

Superficie forestal. Distribución por provinciasMáis información
Fonte: Consellería de Medio Rural

Volume (m3) de aproveitamento total (xestión pública e xestión privada) segundo a especie. GaliciaMáis información

Volume (m3) de aproveitamento total (xestión pública e xestión privada) segundo o distrito forestal. Total especiesMáis información
Fonte: Consellería de Medio Rural. Estatísticas forestais

Mapa da superficie forestal (Hectáreas)

Preme nos concellos para ver a súa información

Máis información